Coops klimaregnskab

Klima er en mærkesag for Coop. Vi arbejder ud fra en ambitiøs klimastrategi og vil være med til at sætte nye og højere standarder for klimamål blandt virksomheder.

Arbejdet med dette er en spændende, udviklende og omfattende proces, som involverer alle dele af vores værdikæde: Fra landmænd, producenter, transport og logistik til vores egne butikker, lagre og kontorer og selvfølgelig i sidste ende alle vores kunder.

På siden her finder du en kondenseret udgave af vores klimaregnskab, ligesom du også kan finde et link til den samlede opgørelse på CDP's (Carbon Disclosure Projects) hjemmeside. Det er her, vi hvert år indrapporterer vores samlede arbejde med og resultater på klimaområdet. Vi giver også en status på, hvor vi er i dag, ligesom du kan finde eksempler på klimainitiativer i Coop og vores butikker.

I Coop udregner og rapporterer vi vores klimaaftryk i henhold til opgørelsesmetoden, som er angivet i GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol).

Når man rapporterer i henhold til GHG-protokollen, inddeles ens CO2e-udledning i hhv. scope 1, 2 og 3.

Klik på plusset og læs om de tre scopes.

Vores klimamål

Coops klimaplan er godkendt af Science Based Targets og indeholder tre overordnede målsætninger frem mod 2030:

91,0%

91 procent reduktion af klimapåvirkning fra driften i 2030 ift. 2018 (scope 1 og 2)

24,6%

24,6 procent reduktion af CO2e-påvirkning fra den samlede værdikæde per omsætningsenhed i 2030 ift. 2019 (scope 3)

27,5%

27,5 procent absolut reduktion af klimapåvirkningen fra salg og brug af brændstof i 2030 ift. 2019 (scope 3)

Coops klimaregnskab 2022

I tabellen herunder har vi kogt vores klimaregnskab ned til nogle nøgletal. De viser udviklingen i vores samlede klimapåvirkning i egen drift (scope 1 og 2) fra 2018, og udviklingen i de primære dele af den samlede værdikæde (scope 3) fra 2019.

Coops egen drift er organisationens samlede Scope 1 og 2 CO2e-udledninger.
** Reduktionen fra Coops egen drift i pct. er fra 2018 til 2022
*** Inkluderer ikke CO2e-emissioner fra: Well to Tank og tab i distributionsnettet, brug af brændstof, investeringer, pendling, forretningsrejser og butiksgenereret affald.

Scope 1 og 2: De opnåede reduktioner i egen drift er særdeles tilfredsstillende og ligger 23,1 procent foran målsætningen for 2022.

Scope 3: Her er sket en reduktion på 8,5 procent ift. baselineåret 2019, hvilket er en smule under målsætningen for 2022 - men med udsigt til, at det kan indhentes.

Kommentarer til udviklingen

Overordnet set er årets resultater i Coops klimaregnskab positive, og der er fra 2021 til 2022 opnået betydelige reduktioner af klimapåvirkningen i både egen drift og i værdikæden:

  

Udvikling af klimapåvirkning i egen drift (scope 1 og 2)

De opnåede reduktioner i egen drift er særdeles tilfredsstillende og er 23,1 procent foran målsætningen for 2022.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i den tilgængelige emissionsfaktor for elektriciteten, som blev anvendt i 2022, og der er ikke sket større ændringer i denne ift. 2021, hvorfor reduktionerne her primært skyldes, at Coop har intensiveret indsatsen for energioptimering og -reduktion i 2022.

Driftens samlede energiforbrug er deraf reduceret med 8,6% ift. 2018, og reduktionerne i faktisk energiforbrug overgår dermed klimaplanens målsætning.

  

Udvikling af klimapåvirkning i den primære del af Coops samlede værdikæde (scope 3)

For emissioner i den samlede værdikæde er der opnået en samlet reduktion på 5,7 procent ift. 2021. Siden baselineåret 2019 er den samlede reduktion på 1,6 procent.

Hvis man kigger på dyrkning og produktion af fødevarer, produktion af nonfood, transport, indirekte indkøb og emballageproduktion, udgør disse 85,9 procent af det samlede klimaaftryk i Coops scope 3. Her er sket en reduktion på 8,5 procent ift. baselineåret 2019, hvilket er en smule under målsætningen for 2022 - men med udsigt til, at det kan indhentes.

I de seneste år er der sket gradvise ændringer i danskernes forbrugsmønstre for madindkøb, hvilket delvist kan være medvirkende til reduktionen i vareforbrug. Vi kan se, hvordan salget af kød har været let faldende sideløbende med en stigning i salget af frugt og grønt. Det har medført en løbende reduktion i klimaaftrykket fra de varer, Coop sælger. Dette er en positiv udvikling, som Coop bl.a. støtter op omkring via kampagner om klimavenlig mad, og som vi forsat i de kommende år vil have fokus på.

Som led i den samlede klimaplan har Coop i 2022 lanceret krav til de største leverandører om, at de senest i 2025 skal udarbejde en reduktionsplan, som flugter med Paris-aftalen. Dermed vil Coop sætte fokus på leverandørernes klimaplaner og -handlinger fremadrettet i forhandlinger og den løbende dialog.

Således vil 80 procent af Coops indkøb senest i 2027 ske gennem leverandører med klare og ambitiøse klimamål.

Der er mange eksempler på klimaindsatser i Coop. Her fremhæver vi to:

Lancering af Klima Kvickly I maj 2022 lancerede Coop et klimalaboratorium i Kvickly i Bruuns Galleri i Aarhus. Butikken har siden åbningen testet, udviklet og implementeret klimarettede tiltag og løsninger, som har guidet til bedre klimavalg – uden at ændre på sortiment eller priser. Allerede i 2022 nåede Klima Kvickly det niveau for CO2-udledning fra salget af fødevarer, som skal gælde for alle Coops butikker i 2030.

Butikken har bl.a.:

  • Solgt 50 procent flere salater
  • Reduceret madspildet i delikatesseafdelingen med 60 procent
  • Reduceret klimaaftrykket målt per omsat vare med ca. 14 procent
  • Øget omsætningen med 26 procent

Turbo på energioptimering Coop opnåede i 2022 en energireduktion på 8,6 procent i forhold til 2018. Dermed overgår reduktionerne de målsætninger, der er lagt til grund i vores klimaplan. Stigende energi- og gaspriser i 2022 accelererede indsatsen.

Reduktionen er bl.a. sket ved, at:

  • Flere butikker har skiftet gas- og oliefyr ud med varmepumper
  • 2000 impulskølere er blevet fjernet
  • Vi skruede ned til 19 grader på lagre, Servicekontoret og i butikkerne
  • 0,4 MW solceller blev opsat
  • Lagrene har fået anlæg, der genbruger overskudsvarmen.

Energiplanen, som indledtes i 2018, betyder, at alle Coop Danmarks butikker forventes at være uden gas og olie som varmekilder primo 2024. Coop har også igangsat et klima- og crowdfunding initiativ målrettet de selvstændige brugsforeninger for at hjælpe dem med at energioptimere butikkerne.

Endelig har Coops energiledelsessystem på tværs af organisationen opnået ISO50001-certificering.

Læs mere om Coops klimaindsatser

I årsrapporten fra Coop amba for 2022 kan du se mere om Coops klimaindsatser på de enkelte områder.

Find vores samlede klimaopgørelse

Hvert år indberetter vi vores klimaregnskab samt alle tilhørende detaljer til den internationale nonprofit organisation Carbon Disclosure Project (CDP). Du kan finde Coops klimaregnskab for 2022 på CDP's hjemmeside.

Vær opmærksom på, at du skal oprette en gratis bruger hos CDP for at få adgang til klimaregnskabet.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Coops ESG-chef Anne Mette Brasen på anne.mette.brasen@coop.dk