Skattepolitik for Coop-koncernen

Coop-amba koncernen (herefter kaldet Coop-koncernen) består primært af danske selskaber, der er bundet samme af moderselskabet Coop amba, der er ejet af ca. 2 mio. danskere.

Coop ambas formål er at organisere forbrugerne til varetagelse af deres fælles interesser, og Coop ambas foreningsaktiviteter er vedkommende for Coop-koncernen.

Denne skattepolitik gælder for hele koncernen, med de til enhver tid gældende selskaber. De enkelte selskaber er hver for sig ansvarlige for deres afgifts- og skatteforhold.

Coop amba’s direktion har ansvaret for skattepolitikken, og Coop amba’s bestyrelse godkender den.


Formål

Formålet med denne politik er at beskrive Coop-koncernens overordnede strategiske mål indenfor skatteområdet. Ydermere skal politikken tjene som ramme for de tiltag, som koncernen har igangsat og arbejder med på skatteområdet.

Koncernens skattestrategi bygger på koncernens strategiske grundlag og mål. Ærlighed og samarbejde er vigtige principper for Coop-koncernen, og de understøttes på skatteområdet, hvor ansvarlighed og tillid derudover er afgørende pejlemærker.

I koncernen går ansvarlighed og forretning hånd i hånd, og vi ønsker at rykke os og omverdenen i en mere bæredygtig retning. Koncernen har struktureret arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed ud fra principper om bl.a. samfundsansvar, menneskerettigheder, miljø & klima og samfundsudvikling og involvering. Dette danner også rammen om koncernens arbejde vedrørende skatteområdet, hvor vi ønsker transparens og troværdighed.

Skattepolitikken er et fundament, der skal medvirke til at sikre et fælles og ensartet grundlag og skattecompliance i koncernen.

Definition

Skatteområdet i denne politik angår direkte og indirekte skatter, herunder told, afgifter, moms, selskabsskat og transfer pricing.

Generelle principper og målsætninger

Ansvarlighed og transparens

Coop-koncernen har fokus på at være transparent og troværdig og sikre, at alle koncernens aktiviteter foregår i overensstemmelse med gældende skattelovgivning samt sikre ansvarlighed og bæredygtighed på skatteområdet. I koncernen er der således et ønske om at overholde og implementere gældende lovgivning og praksis samt tage ansvar for at bidrage økonomisk til samfundet gennem direkte og indirekte skattebetalinger.

Samarbejde med skattemyndighederne

I koncernen ønsker vi gennemsigtighed på skatteområdet og har interesse i en åben dialog og et godt og konstruktivt samarbejde med skattemyndighederne i de lande, som vi opererer i.

Vi ønsker et effektivt skattesystem, en funktionel skattelovgivning og hurtig administration. Vi søger at afgive høringssvar ved relevante lovændringer således, at den korrekte skat betales, og at det samtidig sker på en måde, der ikke er for administrativ tung. Koncernen anerkender et ansvar for at medvirke til effektivisering af skattesystemet og skattelovgivningen. Vi beder om bindende svar fra skattemyndighederne i vedkommende tilfælde for at få afklaring, hvis der opstår tvivl.

Skattecompliance og skatteplanlægning

Vi har aktiviteter i flere lande, men primært i Danmark. Vi har fokus på, at alle transaktioner i koncernen lever op til armslængdeprincippet, så der altid betales den korrekte skat i det enkelte land.

De danske selskaber i koncernen er sambeskattede og sambeskatningskredsen er fuld skattepligtig til Danmark og afregner skatter efter gældende skattelovgivning.

Vi understøtter aldrig skattespekulation og aggressiv skatteplanlægning.

Beslutninger i koncernen træffes med udgangspunkt i forretningsmæssige dispositioner. Vi benytter ikke skattestrukturer, der har til formål at undgå at betale skat og som ikke overholder lovgivningen.

Coop koncernen fokuserer til stadighed på god skatteadfærd og bruger ikke skattely. Vi har ikke aktiviteter i lande, der anses som værende skattelylande efter EU's sortliste over ikke-samarbejdsvillige lande.

Coop-koncernen arbejder kontinuerligt på at styrke den interne opmærksomhed på skattecompliance i hele koncernen. Vi foretager løbende evalueringer af dispositioner, processer og kontroller for at sikre, at vi altid lever op til både lokale og internationale standarder.


Skatterisici

Coop-koncernen har fokus på de skatterisici, som koncernen er udsat for qua vores virksomhed. Vi har foretaget en centralisering af risikostyring på området, som skal medvirke til, at koncernen følger reglerne på skatteområdet og tilsikre de nødvendige kontroller og sikre, at styring af de forskellige risici sker i henhold til den fastsatte skattepolitik.

Koncernen arbejder ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der lægges vægt på væsentlighed og konsekvens, og det afgørende element er opfyldelse af regler og myndighedskrav. Dette gælder både direkte- og indirekte skatter

Implementering af politikken

Vi har etableret interne procedurer for vores skattehåndtering i koncernen. Vi har således retningslinjer, som skal vejlede forretningen, så risiko for fejl på skatteområdet minimeres. Vi har fokus på optimering, og vores processer opdateres løbende baseret på ny lovgivning og praksisændringer.

Vi har samtidig en løbende indsats for at skabe transparens og sikre ansvarlighed i skattebetalinger samt skatterapporteringer og vil fortsætte med at have fokus på at implementere flere tiltag internt i koncernen og udadtil for at skabe mere åbenhed på skatteområdet.