Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til indsigelse?

Du har ret til at gøre indsigelse mod Coops ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, i følgende situationer:

Behandling mhp. direkte markedsføring

Behandles personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du ligeledes ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Behandlinger baseret på interesseafvejning eller samfundsinteresser

Baseres behandlingen af dine personoplysninger på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) (interesseafvejning), har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Coop vil foretage en konkret vurdering, baseret på de konkrete forhold i den enkelte sag. Hvis ikke Coop imødekommer din anmodning om indsigelse, vil vi redegøre for årsagen.

Hvordan udnytter jeg retten til indsigelse?

Ønsker du at anvende retten til indsigelse, bedes du skrive til minedata@coop.dk.
Du bedes angive hvad din indsigelse specifikt går på, samt hvilke personoplysninger indsigelsen angår.