Bedre Dyrevelfærd

Det skal være nemt at vælge dyrevelfærd, når du handler. Derfor benytter Coop statens dyrevelfærdsordning Bedre Dyrevelfærd.

Du medvirker til, at grise, kyllinger og kvæg får forbedrede forhold i produktionen, når du vælger produkter med Bedre Dyrevelfærd.

Allerede med ét hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning, og for hvert hjerte, der tilføjes, bliver dyrevelfærden bedre.

Kontrollen med dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt, og mærket er din garanti for, at dyrene har haft bedre forhold end dyr fra traditionel produktion.

Hvad betyder hjerterne?

1 hjerte

Med 1 grønt hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning. Der er yderligere krav til staldforholdene. Dyrene får mere strøelse, mere plads og kortere transporttid til slagtning. Kyllingerne er af en langsommere voksende race, grisene halekuperes ikke, og kalven får en bedre start på livet.

2 hjerter

Med 2 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 øget for at sikre endnu bedre dyrevelfærd. Her får dyrene endnu bedre plads og endnu mere strøelse. Kyllingerne kan have adgang til udeforhold, malkekøerne kommer på græs, og der er senere fravænning af pattegrisene.

3 hjerter

Med 3 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 og 2 øget for at sikre meget bedre dyrevelfærd. Dyrene har meget mere plads. Kyllingerne kommer ud i det fri, kalve og okser til kødproduktion kommer på græs, pattegrisene fødes i udendørs hytter og vokser op på friland.

Ofte stillede spørgsmål til 'Dyrevelfærdsmærket'

Hvor meget dyrevelfærd får du med ét hjerte?

Dyrevelfærdsmærket stiller på alle tre niveauer nogle grundkrav til dyrevelfærden, der ligger ud over gældende dansk og europæisk lovgivning.

På hjerte 1 har producenten løftet dyrevelfærden over dansk lovgivning. Der er højere krav staldene, hvor dyrene skal kunne bevæge sig frit omkring. De får mere strøelse, mere plads og mindre transporttid. Kyllingerne er en langsommere voksende race, grisene halekuperes ikke, og der tages særligt hensyn til ko og kalv. Ét hjerte giver derfor et markant løft af dyrevelfærden i stalden.

Dyrevelfærden bliver bedre for hvert hjerte, der tilføjes i mærket, men prisen bliver også højere. På hvert niveau er der derfor en balance mellem velfærd og pris.

Hvordan adskiller Dyrevelfærdsmærket sig fra den traditionelle produktion?

Grundkravene i Dyrevelfærdsmærket adskiller sig fra den traditionelle produktion på følgende områder:

Kriterier for grise

  • Krav om fritgående søer i farestalden
  • Krav om fritgående søer i løbe- og kontrolafdelingen allerede nu uanset lovgivningens overgangsperiode frem til 2035
  • Krav om tildeling af halm som rode- og beskæftigelsesmateriale
  • Krav om 'hele haler' dvs. at grisene ikke er halekuperede og ikke har halebid.
  • Mere plads
  • For 2 hjerter er der krav om mere plads (30%) og mere halm.
  • For 3 hjerter er der krav om endnu mere plads og halm samt yderligere krav om udeareal til grisene.

Kriterier for kvæg

  • Kvæget skal være i løsdrift
  • Der er øgede krav til staldenes indretning
  • Øget krav til tiden mellem ko og kalv
  • Mere plads
  • Kortere transport tid
  • På hjerte 2 er der krav om udeareal for malkekvæg
  • På hjerte 3 skal både malkekvæg og kødkvæg kunne komme ud, ligesom der er øget krav til tiden mellem ko og kalv (3 mdr. for kødkvæg)

Kriterier for kyllinger

 • Langsommere voksende race
 • Øget indsats mod trædepudesvidninger
 • Mere plads
 • Kortere transporttid
 • Miljøberigelse
 • Ved 2 hjerter er der krav om mere plads samt grovfoder eller aktivitetsmateriale
 • Ved 3 hjerter er der krav om yderligere plads samt beplantet udeareal

Hvorfor netop disse kriterier?

For grise:
Krølle på halen – hele haler uden halebid og halekupering – er en indikator for at grisene helt generelt trives. Det forudsætter plads, halm som rode- og beskæftigelsesmateriale, ventilation m.v.

Halm er vigtig for at opfylde grisenes naturlige behov for at lave rodebevægelser. Lovgivningen stiller krav om rode- og beskæftigelsesmateriale. Dyrevelfærdsmærket stiller krav om, at det skal være i form af halm. Mærket stiller i hjerte 1, 2 og 3 stigende krav til halm og om, hvordan det tildeles.

Løsgående søer: Ifølge lovgivningen skal søer være løsgående i flok fra fravænning til faring. Men der er ikke lovkrav om løsdrift i farestalden. Lovkravet om løsdrift i løbestalden bliver dog først fuldt gennemført i 2035. Dyrevelfærdsmærket stiller krav om løsdrift allerede nu i hele produktionsforløbet - også i farestalden. For hjerte 1 og 2 tillades farebøjle i et kort tidsrum ved faring. Muligheden for anvendelse af farebøjle er en afvejning af to dyreværnshensyn – at undgå ihjelligning af pattegrise overfor soens større bevægelsesfrihed.

Mere plads betyder, at risikoen for halebid reduceres.

For slagtekyllinger: 
Langsommere voksende race: For slagtekyllinger gælder det, at der skal benyttes racer, der minimum vokser 25 pct. langsommere end de konventionelle racer. Lavere vækstrater medfører en mere harmonisk knogletilvækst i forhold til vægtstigningen. Dyrene bliver derved mere aktive, hvilket yderligere kan styrke knogleudviklingen.

Mere plads: Minimum 5, 20 og 30 pct. mere plads end ved konventionel produktion. En reduceret belægningsgrad vurderes at have positiv sammenhæng med dyrevelfærden. Mulighederne for at udøve naturlig adfærd er større, jo mere plads der er til rådighed.

Miljøberigelse kan være af forskellig art. Det kan eksempelvis være tildeling af forskellige typer af grovfoder eller beskæftigelsesmateriale eller berigelse i form af adgang til udendørs areal. Berigelse af slagtekyllingers nærmiljø er alment anerkendt som gunstigt for dyrevelfærden. Virkningen ligger ikke alene i at beskæftige dem, miljøberigelse kan også – anvendt korrekt - være gunstigt for trædepuder, ben og vinger.

For kvæg:
For kvæg gælder det, at vi i Danmark har en ganske omfattende lovgivning for hold af mælkekvæg og afkom heraf, der sikrer dyrevelfærden. Der er dog en del overgangsordninger, der med dette mærke vil fremme implementering af disse krav. Der er findes dog ikke særskilt lovgivning for kødkvæg-produktionen. Dermed vil man hermed sikre dyrevelfærden for mange dyr.

Helt kort vil ordningen sikre, at kalve- og oksekød med ét hjerte stammer fra kalve, der har fået en bedre start og har haft bedre staldforhold end konventionelle kalve kalve skal gå mindst to og to sammen og have mere plads end minimumskravene. Fuldspalter er ikke tilladt.

Med to hjerter er pladskravet blevet endnu større, mælkefodringsperioden har været længere, og der er krav om strøelse – ikke blot madrasser i lejeareal. Malkekvæg skal desuden gå ude på græs i sommerperioden.

Med tre hjerter er der krav om, at både kødkvæg og malkekvæg går ude i sommerperioden, og at kalvene har gået mindst 12 uger hos koen med mulighed for at patte. Pladskravet er yderligere skærpet for de største dyr.