Coops folkeskove skal være til gavn for klima og miljø såvel som borgerne omkring dem. Derfor er det vigtigt, at lokale borgere inddrages i udviklingen af den folkelige brug af skoven. Dette skal ske igennem lokale skovråd.

De lokale skovråd nedsættes af Coop Folkeskove A/S. Som udgangspunkt nedsættes der et skovråd pr. skov, men hvor det giver mening kan Coop Folkeskove A/S nedsætte et lokalt skovråd til flere skove.

Det lokale skovråds opgaver 

Skovrådet skal facilitere friluftsaktiviteter, rekreative tiltag i skoven og input til naturprojekter båret af borgere, foreninger eller andre lokale samarbejdspartnere.

Dertil skal de lokale skovråd sikre lokal forankring og repræsentere et bredt snit af grønne organisationer og borgernes interesser i udviklingen af rekreative tiltag og aktiviteter i skoven samt bidrage med lokal indsigt i sparringen med den driftsansvarlige for skoven og Coop Folkeskove A/S.

Det lokale skovråd er desuden ansvarlig for at synliggøre borgernes muligheder i folkeskoven samt muligheden for at bidrage til udviklingen af brugen af skoven både gennem lokalt netværksarbejde, medier og digitale aktiviteter.

Skovrådet har følgende fire opgaver: 

LOKALT ENGAGEMENT

Skovrådet skal udføre og facilitere lokalt engagement, aktivitet og tiltag.

LOKAL FORANKRING

Skovrådet har også til opgave at sikre lokal forankring. 

INPUTS VEDR. DRIFT OG BRUG AF SKOVEN 

Skovrådet skal fremsætte input vedrørende driften og brugen af skoven. 

DELTAGELSE OG UDVIKLING 

Det lokale skovråd skal sikre borgernes muligheder for deltagelse og udvikling af skovene.

Mandat og roller

Det lokale skovråd er ansvarligt for, at der løbende sker aktiviteter og tiltag i folkeskovene, der engagerer så mange aktører og borgere som muligt. Skovrådet kan både være direkte udførende, men også faciliterende. Facilitering af tiltag kan eksempelvis ske ved, at medlemmer af skovrådet henvender sig til lokale aktører eller borgere m.h.p., at de sammen kan udvikle og udføre tiltag, eller den anden vej; at skovrådet modtager forslag eller ansøgninger fra lokale aktører, som skovrådet godkender og eventuelt understøtter.

Alle eksterne forslag til friluftaktiviteter, tiltag eller input til naturprojekter skal godkendes af skovrådet.

Ansvaret og beslutningskompetencen for drift, brug og rejsning af skoven ligger hos den lokale driftsansvarlige fra Hedeselskabet. Det betyder, at alle skovrådets forslag til tiltag og skovaktiviteter skal godkendes af den lokale driftsansvarlige. Den lokale driftsansvarlige er forpligtet til at orientere og få input fra skovrådet om diverse tiltag inden for dennes område, ligesom denne skal indgå i dialog om mulige løsninger på forslag fra skovrådet eller på forslag, som skovrådet har modtaget fra borgere eller lokale aktører, som de ønsker udført.

Arbejdsform

 • Det lokale skovråd konstituerer sig med et formandskab; en formand og en næstformand.
 • Skovrådet tilrettelægger selv sit arbejde, herunder antal møder om året, dog minimum tre årlige møder.
 • Dagsordenen for skovrådets møder udarbejdes af formanden eller et rådsmedlem, der af bestyrelsen har fået tildelt opgaven. Andre medlemmer kan indsende punkter til behandling på mødet.
 • Efter hvert møde udarbejder skovrådet et referat, der enten godkendes mellem møderne pr. mail eller ved det følgende møde.
 • Den lokale driftsansvarlige for skoven, deltager som udgangspunkt i møderne, men er ikke medlem af skovrådet.
 • Skovrådet træffer afgørelse om deltagelse af ikke-medlemmer, herunder den driftsansvarlige, ved konkrete møder eller dagsordenpunkter.
 • Medlemmerne af skovrådet har tavshedspligt med hensyn til, hvad de igennem deres arbejde i rådet, erfarer af personlige og forretningsmæssige forhold.

Udpegning af rådsmedlemmer

Coop Folkeskove A/S beslutter oprettelse og evt. nedlæggelse af et lokalt skovråd. Skovrådene består af 3 til 10 medlemmer.

Som udgangspunkt er det kun personer, der er personligt medlem af Coop, der kan blive medlem af de lokale skovråd. Coop Folkeskove A/S kan dog dispensere fra dette i særlige tilfælde.
Et medlem af et lokalt skovråd fungerer i en 3-årig periode.

Sammensætningen af det lokale skovråd skal sikre lokal forankring, ligevægt af interesser og en bred vifte af viden. I de tilfælde hvor et skovrådsmedlem udpeges, skal medlemmet i det omfang det er muligt, udpeges af sin forenings lokale bestyrelse, og det er op til foreningerne, om de internt skal lave en demokratisk valgproces udvælgelsen af deres repræsentant.

Rådet skal således bestå af repræsentanter fra:

 • 1 lokal repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
 • 1 repræsentant fra Friluftsrådet
 • Op til 2 lokale medlemmer af Coop *
 • 1–4 repræsentanter fra lokale, grønne-, unge- eller friluftsforeninger, for eksempel Dansk Ornitologisk Forening eller en eller flere af de lokale spejderorganisationer **
 • Op til 2 relevante lokale repræsentanter, som er udpeget af Coop Folkeskove A/S.

Økonomiske forhold

Arbejdet i det lokale skovråd er ulønnet.

Drifts- og aktivitetsbudget
For hvert kalenderår afsætter Coop Folkeskove A/S et beløb til rådets almindelige drift og forplejning til møder. Derudover afsættes også et aktivitetsbeløb, som de lokale skovråd kan disponere over til aktiviteter, som beskrevet i rådenes formål.

Mødefaciliteter

Det lokale skovråd er velkommen til at benytte den lokale Coop butiks
mødefaciliteter, blot skal dette være efter aftale med butikkens bestyrelse og uddeler.

Organisatorisk understøttelse

Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

 • Rådgivning af både forenings-, bestyrelses- og opgaveforhold

Organisatorisk understøttelse

Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

 • Sparring om tiltag

Organisatorisk understøttelse

Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

 • Koordination mellem Coop Folkeskove A/S og de lokale skovråd

Organisatorisk understøttelse

Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

 • Administration af økonomi

Vil du vide mere? 

Ønsker du at vide mere om Skovrådet kontakt da:

Mia Brøndum Andersen
Projektansvarlig for Skovrådet
+45 2112 5728
mia.andersen@coop.dk

Karsten Toksvig
Specialkonsulent 
+45 2495 9159
karsten.toksvig@coop.dk

Vi bestræber os på at give dig svar inden for 5 hverdage.